Sunday, July 26, 2015

'மனதை தூய்மையாக்குவாய் இறைவா..!'

"என் இறைவா! நீ என் மனதை உனக்கு மாறு செய்வதிலிருந்து விலகியிருக்கக் கூடியதாகவும், உன் தண்டனைக்கு அஞ்சக்சகூடியதாகவும் ஆக்கிவிடு. தீய குணங்களைவிட்டு அதனைத் தூய்மைப்படுத்து!" - அண்ணல் நபி

No comments:

Post a Comment